“Gaeltacht níos mó” beartaithe

Posted on Nollaig 2, 2013 le

0Preasráiteas : Togra nua maoinithe ag Aontas na hEorpa le tacú le fiontair Ghaeilge agus Ghaidhlic na hAlban

Tá togra nua Éire/Alba á mhaoiniú ag Aontas na hEorpa chun tacú le plean uaillmhianach ‘Gaeltacht níos mó’ a bhuanú ar mhaithe le comhlachtaí is grúpaí atá ag obair trí mheán na Gaeilge is Ghaidhlic na hAlban. 

Síneann an Ghaeltacht níos mó ó dheas ó Oileán Leodhais go dtí an tIúr i gContae an Dúin agus siar go hOileán Thoraí ar chósta Thír Chonaill.  Ní hamháin go bhfuil limistéir na Gaeltachta seo níos fairsinge ach is é an sprioc atá aige an ‘scéal’ faoin nGaeltacht a athrú ó chur síos ar phobal ag meath go port nua faoin ngealladh atá faoin nGaeltacht. publications4-24-1

Tá Ceangal G dírithe go háirithe ar thacaíochtaí margaíochta is oiliúna a chur ar fáil do chomhlachtaí atá ag obair i réimsí na meán cumarsáide, na turasóireachta cultúrtha agus in earnáil an phobail. 

Iarfheisire i bParlaimint na hAlban, Alasdair Morrison, atá ag stiúradh Ceangal G.   Uibhisteach é féin agus tá foireann margaíochta, oiliúna is riaracháin faoina chúram a shíolraíonn ó Éirinn is Albain.

D’éirigh le Ceangal G maoiniú £863,847 a ghnóthú faoin Chlár Interreg IVa, clár atá á riar ag an Eagras um Chláir Speisialta Eorpacha (Special European Programmes Body).

Arsa Lorraine McCourt, Stiúrthóir ag ECSE/SEUPB, mar gheall ar Ceangal G.  “Is togra nuálach é seo a bhaineann úsáid as cumhacht na teanga agus a bheidh ar leas ghnólachtaí in earnálacha na meán, na turasóireachta cultúrtha agus an phobail ar fud Thuaisceart Éireann, Phoblacht na hÉireann agus na hAlban.

Tá sé trasteorann i bhfírinne agus is sampla é Ceangal G de chroí-aidhmeanna Chlár Interreg an Aontais Eorpaigh, clár atá cumtha le tacú le comhoibriú feabhsaithe agus ar leas chuile dhuine idir a trí réigiún.”

Sabhal Mòr Ostaig, coláiste ollscoile na Gaidhlice in Albain, a chum is a cheap Ceangal G.   Tá siad ag obair i bpáirt leis na príomhpháirtithe eile, Údarás na Gaeltachta, gníomhaireacht forbartha pobail na Gaeltachta, agus Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, príomhionad cultúrtha na Gaeilge, lonnaithe i mBéal Feirste. 

Tráthúil go leor, tá SMO ag ceiliúradh dhá scór bliain ar an bhfód i mbliana agus níos túisce bhí ócáid cheiliúrtha ag an institiúid tríú leibhéal ag Pálás Holyrood i nDún Éideann le Prionsa Séarlas na Breataine. 

I measc na dtosaíochtaí a bheidh ag Ceangal G, tá bunú suíomh idirlín trítheangach a léireoidh samplaí dea-chleachtais sa mhargaíocht ag baint úsáid as an Ghaeilge nó an Ghaidhlic chun éagsúlacht is feabhas táirge nó seirbhís a chur in iúl. 

Beidh cúrsaí aistriúcháin teanga ar fáil freisin le cur ar chumas gnólachtaí a bhaineann úsáid as an nGaidhlic cumarsáid a dhéanamh lena gcomharsana san earnáil Ghaeilge.  Tá clársceideal de chuairteanna malartacha á bheartú agus ceapfar meantóirí chun tacú le comhlachtaí nua sna hearnálacha. 

Is é Donnie Munro, Stiúrthóir Forbartha Shabhal Mòr Ostaig (agus iarbhall den ghrúpa Runrig) atá ina chathaoirleach ar bhord stiúrtha Ceangal G.  Dar leis, déanfaidh Ceangal G beart trí chlár de chláir phíolótacha a chur ar fáil chun na modhanna is fearr tacaíocht agus obair as lámh a chéile a thástáil. 

Creidimid go láidir go bhfuil deiseanna suntasacha d’fhiontair an teanga a úsáid mar chúis díolacháin ar leith agus, mar sin de, a ngnólachtaí a fhás ar leas an phobail, na teanga agus na ngeilleagar. 

Cé gur ó Chiste Forbartha Réigiúnach na hEorpa a shíolraíonn maoiniú Ceangal G den chuid is mó, tá tacaíocht á fáil ag an dtogra freisin ó Rialtas na hAlba, Bord na Gàidhlig,  Sabhal Mòr Ostaig agus MG Alba. 

Chomh maith le hionadaithe ó na phríomhpháirtithe in Albain, tá ionadaíocht ag Coiste Forbartha Charn Tóchair, Foras na Gaeilge, Comhairle Cathrach Bhéal Feirste agus Comhairle Ceantair Mhachaire Fíolta ar ghrúpa stiúrtha Ceangal G. 

Posted in: Nuacht